Pre základné školy

Pre základné školy sme v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť pripravili rad vzdelávacích pomôcok:

Metodická príručka o vode pre základné školy (primárne vzdelávanie)

Pracovný zošit o vode pre základné školy (primárne vzdelávanie)

Doplnkové študijné texty o vode pre základné školy (nižšie sekundárne vzdelávanie)

Pracovný zošit o vode pre základné školy (nižšie sekundárne vzdelávanie)

Materiály sú zamerané tak, aby vhodnými formami a metódami rozšírili poznatky detí o pitnej vode, ale aj odpadovej vode a jej rôznom využití. Cieľom je formovať pozitívne postoje žiakov k vode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti detí a mládeže o ochrane vodných zdrojov, životného prostredia, pitnom režime a v neposlednom rade oboznámiť žiakov s odbornými aktivitami, ktoré realizuje BVS, a.s.

Jednotlivé úlohy a aktivity obsiahnuté v týchto materiáloch je možné zaradiť do vyučovacieho procesu – v jednotlivých predmetoch (realizácia exkurzií, stretnutia s odborníkmi, zapojenie sa do súťaží), ale tiež využiť ich v rámci mimoškolského vyučovacieho procesu, napríklad aj v rámci výučbových programov Modrej školy, ktoré sa realizujú vo Vodárenskom múzeu.

Budeme radi, keď nás budete informovať o tom, ako Vám pracovné zošity a metodické príručky pomáhajú pri plnení školských vzdelávacích programov. Učebnice si môžete stiahnuť do svojho počítača a využiť ich vo vyučovacom procese či už v online verzii alebo si ich môžete vytlačiť a použiť ich v papierovej podobe.

Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej pedagogickej činnosti!