O programe Modrá škola

„Modrá škola – voda pre budúcnosť” je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Začiatky programu siahajú do roku 2008, kedy sa začali projektové prípravy a o rok neskôr sa úspešne zrealizovali prvé vzdelávacie aktivity.

Hlavným zámerom programu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka. Program je spracovaný tak, aby vhodnými formami a metódami zážitkového učenia pôsobil na rozvoj vedomostí a znalostí detí a mládeže o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v prírode. Aby realizácia bola úspešná a aby metódy práce boli na vysokej profesionálnej úrovni, spolupracujeme s pedagógmi škôl a školských zariadení, vzdelávacími inštitúciami a neziskovými organizáciami, v snahe čo najefektívnejšie podporovať záujem detí a mládeže o problematiku vody, v zmysle stanovených cieľov programu.

Hlavné ciele programu:

  • formovať postoje, prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a zručnosti detí a mládeže o pitnej vode (úprava surovej vody, doprava, distribúcia) a jej rôznom využití (pitie, umývanie, varenie, hygiena a ďalšie),
  • rozšíriť poznatky detí a mládeže o odpadovej vode (ako vzniká odpadová voda, jej čistenie pred návratom do vodných tokov),
  • rozšíriť vedomosti detí a mládeže o ochrane vodných zdrojov, ochrane životného prostredia, pitného režimu a pod.,
  • zaujať mladých ľudí odbornými aktivitami, ktoré vo svojej činnosti realizuje BVS, a.s.,
  • systematicky vyhľadávať nadaných žiakov a študentov a zvyšovať ich záujem profesionálne sa orientovať na vodárenské odvetvie.

Realizácia programu:

Program je súborom viacerých typov aktivít a činností s tematikou pitnej vody, jej výroby, distribúcie, odvádzania a čistenia, ktoré vedú k vzdelávaniu, rozvoju návykov a zručností, zmene hodnotovej orientácie a spolupráci medzi školami, verejnosťou a vodárenskou spoločnosťou. Jednotlivé aktivity sú prispôsobené konkrétnym cieľovým skupinám (od materských škôl až po vysoké školy) a realizujú sa najmä prostredníctvom:

  • vlastného vyučovacieho procesu škôl,
  • zážitkového učenia s využitím tematických modelov, experimentov a vzdelávacích hier, a to priamo v priestoroch Vodárenského múzea,
  • neformálneho vzdelávania prostredníctvom exkurzií do vybraných objektov BVS, a.s. (Vodárenské múzeum, vodné zdroje, čistiarne odpadových vôd, rezervoáre pitnej vody, úpravne vody a pod.),
  • zapojenia sa do súťaží (Esejistická súťaž, výtvarná súťaž, fotografická súťaž, Festival vody, a iné).

Kde pôsobíme:

Vzdelávací program Modrá škola – voda pre budúcnosť sa realizuje primárne v oblasti pôsobnosti BVS, a.s., teda na území Bratislavského kraja a časti Trnavského a Trenčianskeho kraja.

Pozrite si krátke video o vzdelávacom programe v podaní zakladajúceho koordinátora programu RNDr. Jána Šípoša, CSc.

https://www.youtube.com/watch?v=0yIHDm_lfu4&feature=youtu.be