Prečo vzdelávanie o vode?

Voda je pre ľudstvo nenahraditeľná, a podľa toho by sa s ňou malo zaobchádzať. Nakoľko si jej nenahraditeľnosť uvedomujeme a koľko v skutočnosti o vode vieme? Ukazuje sa, že v rebríčku hodnôt ľudí má pitná voda veľmi neadekvátne umiestnenie. Informácií o význame pitnej vody a jej dôležitosti pre zdravie človeka je nedostatok a často sú zavádzajúce. Pitný režim detí a mládeže je zanedbávaný. Rovnako aj povedomie o problematike súvisiacej s pitnou a odpadovou vodou, jej výrobou, distribúciou, odvádzaním a čistením, je nízke.

Voda, ktorá je základom života, predstavuje pritom najprirodzenejšiu a súčasne najzraniteľnejšiu zložku životného prostredia. Je preto namieste venovať jej ochrane a využívaniu špecifickú pozornosť. Napokon, kvalitná voda je predpokladom kvalitného životného prostredia a následne i zdravia obyvateľstva. V našich zemepisných šírkach máme to šťastie, že máme k dispozícii dostatok vody a pre jej získanie sme zvyknutí len pootočiť vodovodným kohútikom. Voda, zvlášť pitná voda, však nie je samozrejmosť. Navyše proces jej získavania, spracovania a samotnej distribúcie k obyvateľom v sebe zahŕňa množstvo dielčích úkonov, bez ktorých by bol prístup k vode omnoho zložitejší. Zamyslenie sa nad touto skutočnosťou je základným krokom k budovaniu správneho postoja k vode, jej využívaniu a starostlivosti o ňu, a to v zmysle trvalo udržateľného rozvoja.

Vzdelávací program Modrá škola – voda pre budúcnosť vo svojej podstate nadväzuje na ciele a filozofiu samotnej BVS, a.s. v oblasti celospoločenskej osvety o vode a environmentálneho vzdelávania. Vychádza pritom z potreby vzdelávania o vode, jej dôležitosti už od raného detstva v snahe vštepovať už deťom správne návyky a postoje k vnímaniu a využívaniu tohto nenahraditeľného prírodného zdroja v zmysle trvalej udržateľnosti. Svojimi aktivitami tak dopĺňa formálne vzdelávanie na školách a prispieva k naplneniu obsahového rámca osnov štátnych vzdelávacích programov v rámci problematiky vody.