Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu BVS, a.s., Modrá škola – voda pre budúcnosť, zameraného na rozvoj vedomostí  a znalostí detí o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu.

Cieľom Výtvarnej súťaže je zaujať deti a mládež problematikou vody prostredníctvom záujmovej činnosti, zároveň dávať do povedomia dôležitosť vody ako nevyhnutnej súčasti každodenného života, bez ktorej nie je možná existencia. Umeleckou formou videnia a vnímania prispieť k hlbšiemu pochopeniu potreby vody pri každodenných aktivitách a vzbudiť u žiakov záujem a snahu zachytiť subjektívne vnímanie nenahraditeľnosti vody.