Festival vody 2019

Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, ktorých témou je VODA. Súťaž každoročne vyhlasuje Bratislavská vodárenská spoločnosť v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť.

 

Cieľ projektu
Cieľom Festivalu vody je pomôcť školám aktívne zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti environmentálnej výchovy. Žiaci si prostredníctvom riešenia projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov rozvíjajú vedomosti o vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu.

Kto sa môže zapojiť?
Do súťaže sa môžu prihlásiť žiacke tímy zo základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré súťažia v dvoch kategóriách:

Kategória I: tímy žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl
Kategória II: tímy žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl alebo 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Časový harmonogram súťaže

 • 10. októbér 2019 vyhlásenie Festivalu vody 2019.
 • 20. november 2019 uzávierka prihlášok do súťaže. Do tohto dátumu je potrebné elektronicky poslať prihlášky žiackych tímov a abstrakty projektov.
 • 25. november 2019 hodnotiaca komisia vyberie tímy postupujúce do finále.
 • 10. december 2019 v priestoroch Vodárenského múzea BVS v Bratislave sa uskutoční finále festivalu a oceňovanie víťazných projektov.

Prihlasovanie do súťaže

Prihlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára. Spolu s vyplneným formulárom nám elektronicky zašlete aj abstrakt súťažného projektu (max. rozsah 1A4). K abstraktu je možné pridať aj fotodokumentáciu projektu.

Súťažné témy

Kategória I:

 • Vodárenský kolobeh vody (model znázorňujúci cestu vody od zdroja k vodovodnému kohútiku)
 • Význam vody pre človeka (aktivity zamerané na podporu pitného režimu)
 • Kanalizácia nie je odpadkový kôš   (aktivity zamerané na objasnenie toho,čo nepatrí do kanalizácie)
 • Voda vo vzdelávacom procese (návrh na hru, prostredníctvom ktorej sa deti učia o vode)

Kategória II:

 • Mesto pod mestom (história budovania vodárenskej infraštruktúry v našom regióne, obci, meste/ aktuálny stav/napojenosť na verejný vodovod/kanalizáciu)
 • Podzemné vody na Slovensku a ich význam z hľadiska vodárenstva
 • Experimenty s vodou (návrh a zhotovenie experimentu, pomocou ktorého je možné lepšie pochopiť vybrané vlastnosti vody, resp. interpretovať tematiku vody v učebných osnovách)
 • Virtuálna voda (čo ukrývajú produkty dennej spotreby?)

Pravidlá súťaže

Kontaktná osoba:
Mgr. Lucia Škamlová, PhD., lucia.skamlova@bvsas.sk, 0911 095 837